2009 - rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej

2009 - rok pieszego

2009 - rok pieszego

Poczucie bezpieczeństwa – lub jego brak – przesądza o jakości życia i rozwoju społeczeństwa. Żadne okoliczności nie mogą zdejmować z instytucji publicznych odpowiedzialności za wykonywanie zadań. Policja i inne formacje powołane do ochrony bezpieczeństwa w ruchu drogowym m.in. administracji rządowej i samorządowej, organizacji społecznych, ludzi aktywnych, zyskają na zaufaniu obywateli, jeśli podejmowane działania będą polegać na współpracy pomiędzy tymi podmiotami a zarazem systematyczności i konsekwencji w realizacji tych działań.

 

 

Wypadki drogowe z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego – pieszych, są problemem społecznym, który ciągle powoduje tragiczne skutki dla nich samych.

 

 

Na ich powstawanie przekłada się zarówno niewłaściwe zachowanie pieszych w rejonach dróg, jak i niezgodne z przepisami drogowymi zachowanie kierujących pojazdami. Dlatego problematyka bezpieczeństwa pieszych, nakłada na nas wszystkich bezwzględny obowiązek podjęcia wszelkich możliwych działań, w tym o charakterze profilaktycznym, które zminimalizują ilość tego rodzaju zdarzeń.

 

 

Jednocześnie, piesi narażeni są na zagrożenia w ruchu drogowym powodowane przez kierujących. Do głównych przyczyn wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących, w których zginęli piesi, zalicza się:

 

- nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu (na przełomie lat 2006 – 2008, z tej przyczyny zginęło w sumie 59 pieszych),
- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (na przełomie lat 2006 – 2008, z tej przyczyny zginęło w sumie 43 pieszych),
- nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych (na przełomie lat 2006 – 2008, z tej przyczyny zginęło w sumie 34 pieszych).

 

 

W związku z wyraźną wysoką skalą zagrożenia powodowanego przez pieszych uczestników ruchu jak i wysokim zagrożeniem na jakie piesi są narażeni ze strony innych uczestników ruchu drogowego, w 2009 roku jako zadanie priorytetowe przyjęto zminimalizowanie liczby zdarzeń drogowych ze skutkiem śmiertelnym z udziałem pieszych, szczególnie poprzez zintensyfikowanie działań profilaktycznych w tym zakresie.

 

Hasłem przewodnim kampanii jest
„2009 – rok pieszego”

 

Na potrzeby tej kampanii Wydział Ruchu Drogowego KWP w Katowicach opracował „WOJEWÓDZKI PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH UKIERUNKOWANYCH NA OGRANICZENIE WYPADKÓW I ICH SKUTKÓW POWODOWANYCH PRZEZ PIESZYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO P/N 2009 – ROK PIESZEGO” zatwierdzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Dariusza Biela.

 

 

Zasadnicze podstawy i obszary działania kampanii „2009 – rok pieszego”:

 

- Działania kontrolne p/n „Kontrola drogowa – Piesi”.
- Profilaktyka.
- Inżynieria ruchu drogowego.

 

 

Współorganizatorem kampanii jest TVP o/Katowice.