Lokalne strategie bezpieczeństwa

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej  została powołana Zarządzeniem Nr 104/11 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.02.2011r. z późniejszymi zmianami


Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku jest Prezydent Miasta Zbigniew Podraza.

 

Do składu Komisji powołano następujące osoby:

 

1. Prezydent Miasta Zbigniew Podraza - Przewodniczący Komisji

2. Radny Kazimierz Woźniczka - członek Komisji

3. Radny Wiesław Wiekiera - członek Komisji

4. Inspektor. Marek Walczyński - członek Komisji

5. Mł. insp. Zbigniew Zapart - członek Komisji

6. Prokurator Zbigniew Zięba - członek Komisji

7. Wanda Strąk - członek Komisji

8. Jerzy Bazylak - członek Komisji

9. Tomasz Kościow - członek Komisji

10. Gabriela Czajor - członek Komisji z głosem doradczym

11. Zbigniew Grzywnowicz - członek Komisji z głosem doradczym

 

Komisja działa w oparciu o regulamin Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 

REGULAMINU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU


§ 1
Do zadań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zwanej dalej „Komisją” należy:
1) ocena zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta,
2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie miasta zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie miasta zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
5) opiniowanie projektu budżetu miasta – w zakresie, o którym w pkt. 1,
6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, k których mowa w pkt. 1, 2 i 4,
7) opiniowanie zleconych przez prezydenta miasta, innych niż wymienione w pkt. 2
i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

 

§ 2
W skład Komisji wchodzi 11 osób, w tym przewodniczący i sekretarz oraz 3 osoby z głosem doradczym.

 

§ 3
Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje i prowadzi przewodniczący. Na posiedzeniu tym komisja wybiera ze swego grona sekretarza.

 

§ 4
Pracami Komisji kieruje przewodniczący, a w czasie jego nieobecności sekretarz.

 

§ 5
Komisja ustala szczegółowy tryb swej pracy.

 

§ 6
Posiedzenia Komisji odbywają się w terminach określonych przez samą Komisję
lub przewodniczącego nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

§ 7
Porządek posiedzenia ustala przewodniczący Komisji.

 

§ 8
O terminie posiedzenia Komisji zawiadamia się członków Komisji na 7 dni przed ustalonym terminem posiedzenia . Zawiadomienia dostarcza się wraz z porządkiem posiedzenia i materiałami, będącymi przedmiotem porządku posiedzenia.

 

§ 9
Decyzje Komisji podejmowane są w formie uchwał. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków, w przypadku równej liczby głosów, głos przewodniczącego jest decydujący.

 

§ 10
Dostęp członków komisji do wiadomości stanowiących tajemnicę określają przepisy ustawy
o ochronie informacji niejawnych, o upoważnienie członków komisji do dostępu do tych informacji występuje przewodniczący Komisji.

 

§ 11
Przewodniczący komisji z własnej inicjatywy lub na wniosek pozostałych członków komisji zaprasza inne osoby do wzięcia udziału w pracach komisji. Osoby te nie mają prawa udziału w głosowaniach. Ich stanowisko ma charakter opiniotwórczy. Osoby zaproszone składają pisemne zobowiązania o zachowaniu tajemnicy w zakresie udostępnionych im w trakcie posiedzenia, informacji.

 

§ 12
Przewodniczący Komisji może zaprosić inne niż wymienione w § 12 osoby do wzięcia udziału w posiedzeniu, w celu założenia informacji i wyjaśnień w sprawach będących przedmiotem obrad Komisji.

 

§ 13
Komisja może zwrócić się do właściwych organów, instytucji i organizacji o przedstawienie stanowiska w sprawie stanowiącej przedmiot obrad komisji.

 

§ 14
Komisja może powołać podkomisje, określając ich skład, zakres działania oraz czas funkcjonowania. Udział w pracach podkomisji jest nieodpłatny.

 

§ 15
Komisja może przeprowadzić w wyznaczonym przez siebie składzie wizytacje niezbędne
do podjęcia uchwał lub opinii w zakresie swoich kompetencji.

 

§ 16
Na posiedzeniu komisji, za zgodą przewodniczącego mogą być obecni dziennikarze prasy, radia i telewizji.

 

§ 17
Z przebiegu każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół. Protokół obejmuje zapis przebiegu posiedzenia oraz w załącznikach teksty podjętych uchwał, sprawozdań, projektów, planów, teksty przedłożonych odpowiedzi, informacji i innych materiałów. Członek Komisji może zgłosić uwagi do protokołu, o przyjęciu lub odrzucenie uwag decyduje komisja.

 

§ 18
1. Nie później niż do 20 stycznia następnego roku kalendarzowego Komisja Bezpieczeństwa
i Porządku przygotowuje i przedkłada Prezydentowi Miasta projekt sprawozdania ze swojej działalności za rok ubiegły.
2. Na zakończenie kadencji Komisja sporządza sprawozdanie ze swojej działalności.

 

Kadencja Komisji trwa trzy lata.